Важно за вас

Правила за извиняване на отсъствията на учениците от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”

Класните ръководители да приемат от учениците медицински бележки при спазване на следните изисквания:

1. Издадени от личен лекар.

2. Подписани от родител/настойник.

3. Заверени от медицинската сестра на гимназията.

4. Родителят/настойникът е длъжен да уведомява класния ръководител при отсъствие на ученика.

5. Класните ръководители да предадат в медицинския кабинет списък на учениците с актуални имена на личните им лекари и телефонни номера.

6. Документи, извиняващи отсъствия, се предават на класния ръководител до 3 дни след завръщане в училище.

7. На сайта на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”в раздел документи да бъдат качени формуляри-бланки, които се попълват в следните случаи:

 

Заявления до директора се попълва от родител/настойник:

- при отсъствие по домашни причини до 10 дни.

- при наличие на документ, който не е издаден от личен лекар.

 

Заявления до класния ръководител се попълва от родител/настойник:

- при отсъствие по домашни причини до 3 дни

До Директора: Изтегли от тук

До Класния ръководител: Изтегли от тук

157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

“СЕСАР ВАЙЕХО”

  

П Р А В И Л Н И К

 

 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ

НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ

НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

 учебна 2017/2018 г.

 

 

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл.1.С този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището.

Чл.2.Правилникът се отнася за всички участници в учебно-възпитателния процес и трудова дейност (ученици, учители и друг персонал) и урежда техните права и задължения по осигуряване и контролиране на БУВОТ.

Чл.3.Правилникът се утвърждава от директора на училището, не по-късно от началото на учебната година.

Чл.4.Правилникът се актуализира при въвеждане на нови съоръжения, учебно- технически средства, материали и вещества, при изменение на правилата, нормите и изискванията за безопасност на труда в Република България.

Чл.5.Настоящият правилник е разработен на основание чл.5, ал.1. от Инструкция №5/05.08.1996г. на МОН за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета – ДВ бр.61/1996г.

 

 РАЗДЕЛ 2

 Област и ред за прилагане на правилника

 

Чл.6.Правилникът се отнася за учениците, педагогическия и непедагогическия персонал в 157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо”, както и за лицата, които по различни поводи се намират в училищната сграда, площадки, терени и др.

Чл.7.За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при провеждане на възпитанието, учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и при извършване на трудови дейности се спазват установените в Република България единни правила за безопасност на труда.

Чл.8.Училищното ръководство носи отговорност за изпълнение на Правилника и организира запознаването на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал и родителите с настоящия правилник.

 

РАЗДЕЛ 3

 

Права, задължения и отговорности на

длъжностните лица и учащите за осигуряване и спазване не безопасни условия на възпитание, обучение и труд

 

Чл.9.Училищно ръководство.

(1)Училищното ръководство е длъжно:

1.да осигурява  напълно безопасни условия за работа на учениците;

2.да осигурява редовно и качествено провеждане на инструктажа за безопасност на труда и следи за спазването на съответните правила.

(2)Със заповед на директора ежегодно да се създават комисии за :

1.проверка безопасността на всички уреди и съоръжения;

2.проверка на ел. уредите, инсталациите, противопожарните кранове, гръмоотводите с оглед противопожарната охрана и охраната на труда.

(3)Комисиите до 15 септември извършват проверките и съставят протоколи, с чието съдържание се запознава ПС.

Чл.10.Педагогически персонал.

(1)В началото на учебната година класните ръководители и учителите в специализираните кабинети запознават учениците с нормите за безопасност и условията на труд в класните стаи и съответните  кабинети.

(2)На първата родителска среща всички родители се запознават с настоящия правилник.

 (3)При провеждане на спортни игри, походи, състезания, екскурзии и други извънучилищни дейности класните ръководители и учителите задължително инструктират учениците за поведението им като състезатели, участници в похода, пешеходци или пътници в транспортни средства и спазват следните изисквания:

1.списъците на учениците от групите, заминаващи на поход, екскурзия и т.н. се предават на директора след провеждане на задължителния инструктаж заедно с маршрутния лист за придвижване на групата;

2.екскурзии се провеждат само с изправни моторни превозни средства;

3.при организиране на походи по възможност не се включват хронично болни ученици. Същите могат да участват в похода след разрешение от лекар и писмено съгласие на родителите /или присъствието на родител на мероприятието;

4.преди провеждане на общински, регионални и национални спортни състезания, участниците – ученици задължително преминават през медицински преглед под ръководството на учителите по физическо възпитание или треньорите.

(4)Преди провеждане на лабораторни упражнения учениците предварително се инструктират от преподавателя за безопасна работа.

(5)Задължително се разглеждат теми по БД в ЧК.

(6)След приключването на учебните занятия учителите задължително проверяват за забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветление.

(7)Ежегодно в края на учебната година ПС анализира безопасността на условията в училището и набелязва мерки за подобряването.

(8)Веднъж годишно се провежда практическо занятие за действие при аварийни ситуации.

(9)Задължения на класните ръководители:

1.организират застраховането на учениците от съответната паралелка;

2.запознават учениците и родителите с Правилника срещу подпис и осигуряват спазването му ежедневно;

3.запознават учениците с Инструкцията за оказване на Първа помощ срещу подпис;

4.запознават учениците с Наредбата за противопожарната безопасност и Плана за евакуация;

5.темите за безопасност на движението са включени в плановете на класните ръководители.

6.следят отсъствията на учениците като веднъж месечно ги вписват в ученическите книжки. Своевременно уведомяват родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура по налагане на наказание или други мерки ;

7.осъществяват  непрекъснати действия по превенция на наркомании, алкохолизъм, тютюнопушене, програми по здравно образование и предпазване от болести , предавани по полов път. Занятията са включени в плановете на класните ръководители.

8.провеждат разяснителна работа сред учениците във връзка с Наредбата за здравословно хранене на учениците.

(10)Учителите полагат дежурство по график, описан в системата за дежурства.

1.следят за нормалното придвижване на учениците по коридорите и стълбищата в училищната сграда и следят за поведението на същите в класните стаи, коридорите и стълбищата;

2.при станала злополука незабавно се уведомява медицинския специалист, училищното ръководство и родителите на ученика или близките на служителя;

3.задълженията на дежурните учители са описани в Правилника за дейността на училището.

(11)Учителите са длъжни:

1.да опазват живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

2.да не ползват мобилни телефони по време на час;

3.да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности , в които участват ученици;

4.да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им на учители и на добрите нрави;

5.да се явяват на периодични медицински прегледи или изследване.

Чл.11.Непедагогически персонал.

(1)Непедагогическият персонал е длъжен:

1.да спазва установената трудова, техническа и технологична дисциплина, да изпълнява трудовите си задължения точно и добросъвестно;

2.да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възлаганите му задачи;

3.да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, безопасността на движението и противопожарната охрана;

4.да се грижи за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които биха могли да пострадат при извършваната от тях работа или дейност;

5.да поддържа реда, необходимата чистота, културна и приветлива обстановка на работното си място;

6.да не предприема по своя инициатива работа, с която не е запознат и не му е възлагана;

7.да поддържа и повишава знанията и квалификацията си по безопасните методи на труд;

8.периодично или за конкретен случай да се запознава с изискванията за безопасна работа, отнасящи се за работното място, на което работи;

9.има право да откаже изпълнението или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето му, като незабавно уведоми за това прекия си ръководител;

10.има право да откаже изпълнението на работа, за която не е инструктиран или няма изискващата се правоспособност;

11.да се явява на периодични медицински прегледи или изследване.

(2)Помощният персонал е длъжен:

1.хигиенистките задължително забърсват с влажна кърпа всяка сутрин преди началото на учебните занятия всички чинове, маси, бюра, первази и повърхности;

2.преди началото на учебните занятия всички класни стаи, кабинети, учителска стая и канцеларии задължително се почистват и проветряват;

3.класните стаи и кабинетите задължително се почистват след приключване на всяка учебна смяна, проветряват се и се забърсват с влажна кърпа;

4.коридорите и стълбищата в училищната сграда се забърсват от хигиенистките след всяко междучасие;

5.санитарните помещения се почистват преди започване на учебните занятия, след всяко междучасие и след приключване на учебните занятия;

6.хигиенистките измиват прозорците всяка ваканция. Тяхното почистване се извършва след внимателното им отваряне, а също на изправни маси или стълби;

7.качването и слизането при почистване на прозорците или подмяна на осветителните тела става изключително внимателно при спазване на правилата за безопасност;

8.пердета, завеси, покривки, пътеки и килими се перат всяка ваканция;

9.училищният двор и спортните площадки се почистват след приключване на учебните занятия;

10.при пожар, земетресение, авария, стихийно бедствие и други, чистачките от първия етаж обезпечават отварянето на вратите и изходите за евакуацията на учениците;

11.преди началото и след края на учебните занятия работникът по поддръжка и ремонт задължително проверява състоянието на вратите, прозорците, чиновете, масите, бюрата, шкафовете и осветлението. При констатиране на нередности незабавно пристъпва към отстраняването им, като своевременно уведомява домакина и училищното ръководство;

12.при подмяна на осветителни тела, ремонт на учебно-технически средства, съоръжения и други, те задължително се изключват от електрическата мрежа;

13.ремонт на електрически табла се извършва само след централно изключване на електрическата мрежа;

14.два пъти на ден ЗАТС проверява хигиенно състояние на коридори, фоайета, стълбища, тоалетни и взима необходимите мерки;

15.охраната на училището се осъществява от портиер по установен правилник;

16.портиерът допуска учениците в сградата само срещу показване на ученически лични карти и бележници.

Чл.12.Ученици.

(1) При придвижване от дома към училище всеки ученик е длъжен:

1.стриктно да спазва правилата за движение по пътищата;

2.при пресичане на улиците да се огледа, ослуша и ако не идва превозно средство, да премине.

(2) Категорично се забранява на учениците:

1.тичане, скачане и боричкане в класните стаи и коридорите;

2.преминаване и пребиваване на територията на 148 ОУ;

3.качването по первазите на прозорците, както и катеренето по спортните съоръжения без разрешението на преподавателя по физическо възпитание;

4.прескачане през прозорците на терасата  на 301-ва стая;

5.спускане, качване и навеждане през парапетите на стълбищата;

6.излизане на покрива от 304-та и 305-та стаи;

7.да консумират храна в класните стаи;

8.да пипат и боравят с учебно-технически средства и пособия в отсъствието на учител;

9.да пипат счупени контакти и електрически ключове. При откриване на повредени или счупени контакти или електрически ключове са длъжни незабавно да уведомят класния ръководител, дежурен учител или училищното ръководство;

10.да играят на карти и други хазартни игри в сградата и района на училището;

11.тютюнопушето, употребата на алкохол и наркотични вещества в сградата и района на училището;

12.използване на мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

13.да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

14.да отсъстват от учебни часове без уважителна причина;

15.да се явяват в училище с облекло и вид, които не съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави;

(3)Учениците са длъжни:

1.преди започването на часа да заемат работните си места и спокойно да изчакат идването на преподавателя;

2.при отсъствие на учител да се обърнат за съдействие към дежурния учител, без да вдигат шум в класните стаи и коридора;

3.да провеждат спортни игри и състезания в двора на училището и спортните площадки само в присъствието на учител. Ако топката попадне на улицата, ученикът внимателно излиза на уличното платно;

4.да се придвижват по коридорите и стълбищата в училищната сграда само от дясно;

5.по време на извънкласни и извънучилищни мероприятия стриктно да спазват указанията на класния ръководител или учителя;

(4)Задължения на дежурните ученици:

1.почистват дъската след всеки час и отговарят за реда и опазване на имуществото в класната стая;

2.проветряват класните стаи всяко междучасие и следят за чистота в тях;

3.в края на седмицата предават дежурството на следващите дежурни ученици, като са длъжни да проверят състоянието на класната стая и да вземат необходимите мерки за отстраняване на щетите, ако има такива, със съдействието на класния ръководител.

(5)За неизпълнение на задълженията си ученикът подлежи на наказание, съгласно ПДУ

1.когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, който е в нарушение на Правилника, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя;

2.когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си;

3.освен налагане на наказание ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист.

 

Раздел 4

 Хигиенни и здравословни изисквания за работните места и за учебната дейност на учениците

 

Чл.13.Учебните кабинети, физкултурният салон и други подобни трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните фактори – микроклимат /температура, влажност и скорост на въздуха, отопление и вентилация/, осветление/ естествено и изкуствено/, вредни вещества, шум, вибрации, лъчения и други.

Чл.14. Микроклимат:

(1)Хигиенните изисквания към микроклиматичните параметри на въздуха в работните помещения да отговарят на БДС 14776-87.

(2)Да се спазват оптималните норми на работните места за температура и скорост на въздуха в зависимост от категорията работа и периода на годината.

(3)Когато поради технически или други причини не е възможно да се осигуряват оптималните норми, да се спазват допустимите норми за:

1.температура и скорост на въздуха през студения период за относителната влажност на въздуха на постоянните работни места между 30 и 75 %;

2.скорост на въздуха на постоянните работни места през топлия период;

3.относителната влажност на въздуха на постоянните работни места през топлия период.

Чл.15.Естествено и изкуствено осветление.

(1)Всички помещения, независимо от времето на пребиваване в тях, трябва да бъдат осигурени с естествено осветление.

(2)Помещенията, в които е обективно доказана невъзможността да се осигурят нормите за естествено осветление, трябва да се осветяват през деня със смесено осветление.

(3)Естественото осветление трябва да бъде странично, горно или комбинирано и да осигурява хигиенните изисквания съобразно БДС 1786-84.

(4)Да се спазват отрасловите норми за изкуствена осветеност на работната повърхнина в лукса, както следва:

1.класни стаи, аудитории, учебни кабинети в средата на дъската 500;

2.на работните маси и чинове 300;

3.физкултурен салон на пода 200;

4.административни помещения 400.

Чл.16.Санитарно-битово осигуряване.

(1)Територията на училището и дворните площи да се поддържат чисти, а отпадъците да се събират на определените за целта места.

(2)За осигуряване на личната хигиена на работниците и служителите да се осигурят санитарно-битови помещения.

(3)Да се спазва от всички педагогически, непедагогически персонал и ученици, въведеният режим за труд и почивка.

(4)Кабинетът на медицинския специалист да бъде обзаведен и оборудван с необходимите средства и медикаменти за оказване на първа помощ.

(5)Условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на педагогическия и непедагогическия персонал и на учениците съобразно санитарните норми и изисквания се осигуряват от директора на учебното заведение.

Чл.17.Водоснабдяване и канализация.

(1)Училищната сграда да бъде осигурена с необходимите количества вода за хигиенни-санитарни, питейно-битови и противопожарни нужди.

(2)Да се поддържат в изправност водопроводната инсталация и канализационната система.

 

РАЗДЕЛ 5

 ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

 

Чл.18.Противопожарната охрана се осъществява чрез противопожарна Наредба, която  се утвърждава от директора на училището.

(1)Противопожарната Наредба  се спазва от всички задължително.

(2)В Наредбата  са включени  следните раздели:

1.противопожарни изисквания към помещенията;

2.помещения за учебно-възпитателна дейност.

(3)Извършва се постоянен контрол по ползването на електронагревателните и отоплителни уреди.

(4)В коридорите и по стълбищата да не се съхраняват маси, чинове или друг инвентар.

(5)Изходите за евакуация да се поддържат годни за използване.

(6)Противопожарните уреди и съоръжения да се поддържат в изправност и годност за ползване.

Чл.19. План за евакуация на учениците:

(1)Да бъде поставен на видно място в училищната сграда на всеки етаж.

(2)Да се проиграва ежегодно, за което да се съставя протокол.

Чл.20.Противопожарни изисквания при провеждане на масови мероприятия - тържества, вечери и други:

(1)Помещенията, в които се провеждат масови събирания /актова зала, физкултурен салон, стол,  учителска стая и други/, трябва да бъдат от I или II степен на пожароустойчивост. Трябва да имат най-малко два изхода за навън и спазени всички други изисквания за евакуацията на хора.

(2)За провеждане на масово мероприятие трябва да бъдат осигурени всички необходими средства за пожарогасене.

(3)През време на масовото мероприятие при учениците трябва да присъства представител на училищното ръководство, който да следи и отговаря за спазване на всички правила по противопожарната охрана.

(4)При провеждане на масовото мероприятие е забранено:

1.осъществяване на светлинни ефекти с използване на химически и други вещества, които могат да причинят пожар;

2.да се гаси напълно светлината в помещението;

3.разполагане на маси и, столове и други предмети в помещението по начин, който ще затрудни бързото му напускане от присъстващите.

 

РАЗДЕЛ 6

 Правила и изисквания за безопасна работа в компютърните кабинети, кабинета по природни науки,фонетичния кабинет и физкултурния салон.

 

Чл.21.Задължения на учителят по информатика.

 

1.Изготвя инструкция за безопасност, с която запознава учениците срещу подпис и поставя на видно място в съответния кабинет.

 1. Диагностицира и предприема действия за отстраняване на възникналите технически проблеми с компютрите, комуникационните устройства, както за инсталиране и обновяване на програмното осигуряване.
 2. Отговаря за правилното съхранение и наличността на оборудването в компютърната зала.
 3. Познава и спазва Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.
 4. 5. Преди започване на работа да провери внимателно състоянието на техниката в компютърната зала и постоянно да съблюдава мерките за сигурност.
 5. 6. Да проявява взискателност към всеки ученик за спазване правилата и изискванията за БР. Постоянно да наблюдава как работи всеки и в случай при нарушаване на правилата да взема съответни мерки.
 6. 7. Да запознава учениците с възможните последици в случай при неспазване на изискванията.
 7. 8. Да следи и осигурява спазването на режима за работа и почивка.
 8. 9. Да създава навици в учениците те сами, преди започване и по време на работа внимателно да оглеждат работното си място и при забелязване на нередности, да го уведомяват.
 9. 10. Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи.
 10. 11. При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ и да уведоми незабавно директора на училището.
 11. 12. Да не допуска оставане на ученици в компютърната зала без присъствие на учител.
 12. Да проветрява залата през междучасията.

 

Чл.22.Задължения на учителите при обучението в кабинета по природни науки.

 1. Преди започване на всяко лабораторно упражнение учителят да проведе необходимия инструктаж по БХТ и по ППО с учениците и да го регистрира в книгата за инструктажа, като попълва пълно и точно всички графи.
 2. Да постави на видно и достъпно за четене място инструкция за безопасна работа.
 3. Да проверява изправността на уредите, инструментите, материалите, с които ще се провеждат опити.
 4. Да обучи учениците в правилно и безопасно боравене с приборите, инструментите, материалите.
 5. През време на работа в кабинета да наблюдава и следи постоянно за действията на учениците и състоянието на ползваните уреди и материали.
 6. Отговаря за безопасното протичане на лабораторните занятия.
 7. Строго да спазва нормативните документи за допустимото количество материали и условията, които могат да се съхраняват в кабинета.
 8. Да не допуска оставане на ученици в кабинета без присъствието на учител.

9.В случай на злополука да вземе спешни мерки за оказване на първа помощ и да уведоми директора на гимназията.

10.Да проветрява кабинета през междучасията.

 1. Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи.

 

Чл.23.Задължения на учителят, преподаващ  във фонетичния кабинет.

1.Изготвя инструкция за безопасност, с която запознава учениците срещу подпис и поставя на видно място в съответния кабинет.

 1. Преди започване на работа да провери внимателно състоянието на техниката в кабинета и постоянно да съблюдава мерките за сигурност.
 2. Да проявява взискателност към всеки ученик за спазване правилата и изискванията за БР. Постоянно да наблюдава как работи всеки и в случай при нарушаване на правилата да взема съответни мерки.
 3. Да запознава учениците с възможните последици в случай при неспазване на изискванията.
 4. Да следи и осигурява спазването на режима за работа и почивка.
 5. Да създава навици в учениците те сами, преди започване и по време на работа внимателно да оглеждат работното си място и при забелязване на нередности, да го уведомяват.
 6. Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи.
 7. При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ и да уведоми незабавно директора на училището.
 8. Да не допуска оставане на ученици в кабинета без присъствие на учител.
 9. 10. Да проветрява кабинета през междучасията.

 

Чл.24. Задължения на учителят по физическо възпитание и спорт

1.Изготвя правила за безопасни условия във физкултурния салон и спортните площадки.

2.Следи уредите и съоръженията да бъдат здрави и неподвижно закрепени. Годността на същите се проверява от комисия и при необходимост се изисква поправка. Тези, които не могат да се поправят, се бракуват.

 1. Изисква спортните уреди да не се използват преди учителят да е разрешил работа с тях.
 2. Ежедневно, преди започване на занятията извършва оглед и проверка за състоянието на всички уреди и съоръжения, които се ползват.
 3. Да не допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от злополука.
 4. Да оказва помощ при изпълнението на трудни и опасни елементи от упражненията.
 5. При хвърляне на уреди да съблюдава да няма хора на мястото около попаденията.
 6. Да следи за физическото и психическото състояние на учениците и при наличие на отклонения от нормалното, да не изисква изпълнение на трудни елементи.
 7. Да осигурява местата за физическо възпитание да отговарят на хигиенните изисквания за осветление, чистота на въздуха, температура, чистота на настилката, разположението на уредите и др.
 8. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.
 9. Да спазва указанията по противопожарна безопасност.
 10. Да спазва указанията по охрана на труда.
 11. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ, след което да уведоми директора на просветното звено.
 12. Да поддържа ред и последователност при изпълнението на упражненията, особено тези, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и крият опасност при сблъсквания, падания при разсейване на вниманието или уплаха.
 13. Да познава и спазва разпоредбите на настоящият Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.
 14. Да проветрява салона през междучасията.
 15. Да не допуска учениците да играят самостоятелно без наблюдение на учител.
 16. На момичетата, ненавършили 15 годишна възраст, не могат да се възлагат физически упражнения, които могат да увредят или причинят деформация на органи в областта на малкия таз.
 17. Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи

 20.Учителите по физическо възпитание и спорт не носят отговорност за травми и наранявания по време на междучасията и при неспазване на указанията за безопасност.

 

РАЗДЕЛ  7

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МИКРОКЛИМАТ

 

Чл.25.Всеки учител:

(1)е длъжен:

1.да спазва етичния кодекс на 157 ГИЧЕ;

2.със собственото си поведение и позиция спрямо колегите да благоприятства добрия микроклимат в училище;

3.да проявява лоялност към учениците, родителите, колегите, ръководството, училището и социалните му партньори;

4.да уважава и цени усилията и резултатите на учениците и колегите си, така както уважава и цени своите собствени.

(2)На учителя е забранено:

1.да унижава достойнството на учениците, родителите и колегите си, като дава обидни квалификации и преценки за личностните, интелектуалните и професионалните им възможности;

2.да оказва под каквато и да е форма физически или психически натиск върху учениците;

3.да въвлича ученици, родители или колеги в конфликти, интриги или действия, насочени към удовлетворяване на лични интереси и срещу интересите на училището;

4.да се държи грубо и пренебрежително с  ученици, родители, колеги, в училището и/ или на публични места, където името и личността му се асоциира с името и престижа на училището;

5.да изнася и разпространява пред трети лица поверителна информация за училището и/или училищните субекти.

(3)Всеки учител има право:

1.коректно да изразява мнението си по проблеми, свързани с пряката му дейност;

2.да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

3.да повишава образованието и професионалната си квалификация;

4.да дава мнения и да прави  предложения за развитието на училището.

 

Чл.26.В плановете на класните ръководители да бъдат включени теми за оптимизиране на психологическия микроклимат в съответните класове.

 

Чл.27.Всеки ученик:

(1)има право:

 1. на гарантирано от училището зачитане на личното му достойнство и дискретност за личните му и семейни проблеми;

2.да се обучава и възпитава  в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

3.да бъде консултиран  във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

4.да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

(2)е длъжен:

1.да пази доброто име на училището;

2.да се отнася с уважение към учителите, служителите, ръководството и съучениците си;

3.да проявява хуманност и толерантност в отношенията си с другите училищни субекти.

(3)На всеки ученик е забранено:

1.Да нарушава реда и дисциплината в учебните часове, извънурочните и извънучилищните занимания и с действията си да пречи на работата на учителите и съучениците си, както и да уронва престижа и доброто име на училището;

2.Да се държи невъзпитано, предизвикателно в училище, да проявява неуважение към ръководството, учителите, служителите и съучениците си, както и навсякъде на публични места;

3.Да упражнява физическо и психическо насилие спрямо други лица;

4.Да провежда политическа, идеологическа и религиозна пропаганда в училище.

  

Настоящият правилник е приет на заседание на ПС, проведено на 13 септември 2017 г.