КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИ РАБОТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В МАДРИД

            При оценяване създаването на писмените текстове  на испански език  ще бъдат съблюдавани изброените критерии:

1. Съдържание и логическа последователност на изложението – от 0т.до 6т.

  • За всяко нарушаване на логическата последователност се отнема по една точка
  • За всяко нарушаване на причинно- следствените отношения се отнема по една точка
  • За неправилна употреба на текстуални връзки се отнема по една точка
  • За всяко наруване на логическите връзки между известна и нова информация се отнема по една точка

2. Спазване на зададения формат и прегледност– от 0 до 3т.

  • При неспазване на формата на писмената работа, а именно-, не се присъждат точки.
  • Ако писмената работа не е прегледна, чете се трудно, се отнема по една точка.

3. Спазване на граматическите норми и правила – от 0 до 9т.

  • За всяка граматическа грешка, свързана с всички видове съгласуване, неправилна употреба на времена, на ser и estar, на местоимения, сравнения, предлози и съюзи се отнема по 1т.

4. Правилна и точна употреба на лексиката – от 0 до 9т.

  • За всяка сгрешена форма се отнема по 0.5 точки.

5. Правопис – от 0 от 3т . (не се санкционират пунктуационни грешки, които не пречат на разбирането)

  • За всяка правописна грешка, вкл. дидактическо ударение се отнема по 0,25 т.
  • За всяка пунктуационна грешка се отнемат по 0, 25 т.

 

Максималният брой точки на писменият текст е 30.

Еднитипни грешки ще бъдат санкционирани само веднъж.

За непълно спазване на зададената тема компонентът се оценява с 0 точки.

При разминаване на темата с нивото на изучаване на испански език, комисията си запазва правото да бъде проведено устно събеседване с кандидатите.

При равенство в точките между кандидатите, ще бъде проведено устно събеседване с тях. Ако и след събеседването те продължават да имат равни точки, ще бъде взето предвид участието им в различните дейности и инициативи, свързани с испански език и организирани от Гимназията.