Анкета за занимания по интереси по проект "Подкрепа за успех"  -  ОТВОРИ АНКЕТАТА

 

logo

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.