Една покана за среща-дискусия "Подкрепата за родители - ключ към благосъстоянието на детето."
Събитието ще се проведе на 23.10.2018 г. и е в партньорство между Уницеф, Асоциация Родители и ДАЗД.

 

Подкрепата за родителите – ключ към благосъстоянието на децата

гр. София, х-л „Рамада“

23 октомври 2018 г.

 Родителите са най-значимите възрастни в живота на всяко дете, които със своите грижи, отношение и взаимодействие оказват огромно влияние върху неговото цялостно благополучие. Отчитайки първостепенната роля и отговорност на родителите, Конвенцията за правата на детето подчертава необходимостта държавите да предприемат необходимите мерки за оказване на подходяща подкрепа на родителите и законните настойници при  отглеждане на децата и за осигуряване създаването на институции, служби и услуги в областта на грижите за децата.

 В много страни подкрепата за родителството е неделима част от политиките, насочени към осигуряване на благосъстоянието на децата. Тя най-общо има за цел да предостави на родителите информация, знания, умения и подкрепа за осъществяване на техните родителски отговорности.  Фокусира се върху начина, по който родителите възприемат и изпълняват своите родителски роли и е по-тясна от подкрепата за семейството, която е ориентирана към подобряване на цялостното функциониране на семейството.

 В този контекст Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ и Асоциация „Родители“ започнаха процес на обсъждане на потребностите на съвременните родители в България и възможностите за засилване на подкрепата за родителството. През месец май 2018 г. се състоя първата дискусия, която изведе някои основни предизвикателства пред родителите на малки деца и юноши през погледа на изследователи, професионалисти и родители. Предстоящата дискусия през октомври ще разшири и обогати диалога по темата, като се очаква да подпомогне формулирането на насоки за действие, които да залегнат в национални стратегически документи за децата и семействата, които са в процес на разработване към настоящия момент – Националната стратегия за детето и Националната стратегия за ранно детско развитие. Дискусиите ще бъдат организирани, следвайки жизнения цикъл на детето и променящите се потребности от подкрепа на родителите.

Цели на срещата: Основните цели на срещата са:

  • Подобряване на разбирането на професионалистите и експертите, ангажирани в планиране и изпълнение на политики, насочени към децата за предизвикателствата и потребностите на съвременните родители във връзка с техните родителски отговорности;
  • Формулиране на конкретни насоки за действие и търсени резултати в краткосрочен (3 г.) и дългосрочен план, които да залегнат в националните стратегически документи, разработвани от Правителството – Националната стратегия за детето и Националната стратегия за ранно детско развитие.

Участници: Срещата е предназначена за професионалисти, ангажирани в директна работа с деца и семейства, както и за експерти, които участват в разработването и изпълнението на политики, свързани с детското благосъстояние.

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

9.30 – 10.00

10.00 – 10.30

Регистрация на участниците и кафе

Официално откриване

 

10.30 – 12.00

Част I: Родителството и благосъстоянието на децата

 

 

10.30 – 11.00

 

 

11.00 – 11.30

 

 

 

11.30 – 12.00

 

 

Думите, които успокояват, думите, които тревожат

д-р Весела Банова, Асоциация „Дете и пространство“

 

Подкрепата за родителите в контекста на политиките за благосъстоянието на децата

доц. д-р Златка Михова, Нов български университет

 

Нуждите на родителите

Цвета Брестничка, Асоциация Родители

 

12.00 – 13.00

 

ОБЯД

 

13.00 – 16.00

Част II: Потребностите на децата и родителите през жизнения цикъл  (дискусии в малки групи)

 

13.00 – 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепата за родителството в България: нужди и предизвикателства

Работа в малки групи:

ü  Подготовка за родителство и родителството на деца в най-ранна възраст (0-2 години)

ü  Родителството на деца в предучилищна възраст (3-7 години)

ü  Родителството на деца на възраст 8 – 12 години

ü  Родителството на юноши (13-18 години)

 

14.30 - 15.00

 

КАФЕ ПАУЗА

 

15.00 – 16.00

 

Представяне на резултатите

 

16.00 – 16.30

 

Закриване